Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52912
Title: Luật Cảnh sát biển năm 2018 - Bước phát triển mới của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Thẩm quyền cảnh sát biển
Nhiệm vụ cảnh sát biển
Lực lượng chấp pháp biển
Abstract: Luật Cảnh sát biển năm 2018 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển đã thể hiện rõ vị trí cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, thể hiện đúng quan điểm của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển các quốc gia trên thế giới; là công cụ sắc bén để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.
Issue Date: 2019
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 tr., tr.56-59; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3(378+379) T1/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCLP2019-PTcualucluongchapphapbienVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.