Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53281
Title: Quy định về nghĩa vụ và quyền của công chức theo luật cán bộ, công chức năm 2008 một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Thái Thị Phương Lan
Keywords: Cán bộ, công chức
Công chức
Abstract: Hoạt động công vụ cùa công chức chính là việc thực hiện nghĩa vụ và quyền do nhà nước quy định. Những yếu tố này có mối quan hệ mật thiết tạo thành chính thể về quy chế pháp lý của công chức và tác động đến nền hành chính. Bài viết nghiên cứu các quy định về nghĩa vụ và quyền của công chức qua đó nêu một số bất cập và đề xuất các giải pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong công vụ hiện đại.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, tr54-58,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng pháp luật, số 7 (328 ) -2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 7.19-B10 Nghia vu va quyen cua CC theo Luat CBCC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.