Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53281
Title: Tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản lý thanh khoản và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Ngọc Trang
Keywords: Nghiên cứu
Quản lý
Thanh khoản
Tài chính
Doanh nghiệp
Description: Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các doanh nghiệp (DN). Dựa trên đó, tác giả nhận thấy, tại Việt Nam, còn tồn tại nhiều khoảng trống về mối quan hệ của quản lý thanh khoản đến HQTC của DN, cần phải được lấp đầy.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34eb3dd4-1b92-4fac-9f00-d5fbbcafc06a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.