Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53690
Title: Cần hiến định nguyên tắc tổ chức Tòa án nhân dân
Authors: Đinh Thanh Phương
Keywords: Hiến định
Nguyên tắc
Tổ chức Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân
Abstract: Một trong những điểm mới rất có ý nghĩa là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã và nền đặt ra nguyên tắc mang tính chất căn bản và nền tảng cho việc tổ chức Tòa án nhân dân. Theo nguyên tắc này, các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như đây. Tuy nhiên, nguyên tắc này cần phải được hiến định thay luật định như hiện nay. Bên cạnh đó, nội dung cả nguyên tắc này cũng cần phải được hoàn thiện.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2+3 (378+379), năm 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP2019-HiendinhnguyentacTCTAND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.