Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53706
Title: Những hệ số cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Tài khoản quốc gia
Kinh phí
Nhân lực
Chi phí
Chỉ tiêu
Tài khoản
Điều tra
Thống kê
Description: Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Những hệ số cơ bảncủa Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007” gồm 2 tập: Tập 1 bao gồm các tỷ lệ chiphí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thànhphần kinh tế; tập 2 gồm một số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia chitiết cho từng thành phần kinh tế và ngành kinh tế cấp 2.
Issue Date: 2010
Type: Sách
Coverage: 589 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 112410665435506225480362444515096746485.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.