Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53912
Title: Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới (Thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972)
Keywords: Công ước
Bảo vệ
Di sản
Văn hóa
Thế giới
1972
Abstract: Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới được thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972 là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiện của thế giới.
Issue Date: 1987
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 11 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.