Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53920
Title: Công ước số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, 1951 Thông qua ngày 29/6/1951, Việt Nam phê chuẩn ngày 7/10/1997.
Authors: Tổ chức Lao động quốc tế
Keywords: Công ước
Trả công
Bình đẳng
Lao động nam
Lao động nữ
Công việc
Việt Nam
Abstract: Công ước số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, 1951. Thông qua ngày 29/6/1951, Việt Nam phê chuẩn ngày 7/10/1997 đã được các nước tham gia ký kết trong đó có Việt Nam về việc thỏa thuận trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau.
Issue Date: 1997-10-07
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 2 trang, pdf
Method: Website của Đảng cộng sản Việt Nam.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.