Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54155
Title: Trường Hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA)
Authors: Đỗ Hoàng Mai
Keywords: Hành chính
Lịch sử hình thành
Hành chính quốc gia
Hoạt động
Chương trình đào tạo
I-TA-LI-A
Trường hành chính quốc gia
Description: Bài viết tìm hiểu về trường hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA) về: Lịch sử hình thành, sứ mệnh và cơ cấu tổ chức của SNA; Bàn về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của SNA; tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế của SNA.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Coverage: 3 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85005508799590251556265319561270152500.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.