Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54155
Title: Kinh nghiệm xây dựng đồng bộ thể chế của Singapore và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Huy Hoàng
Keywords: Cải cách thể chế
Thể chế
Singapore
Việt Nam
Abstract: Thể chế nói chung và thể chế kinh tế, chính trị, xã hội nói riêng được cho quan trọng quyết định sự phát triển của một quốc gia. Cho đến nay đã có những cách thức khác nhau ghi nhận vai trò của thể chế đối với phát triển và để giải quyết vấn đề phát triển đòi hỏi phải cải cách các thể chế này, bắt đầu từ giải pháp then chốt là đó là năng lực quản trị nhà nước. Đây cũng chính là nguyên nhân tạo nên những thành công nhất định của một số quốc gia trong khu vực như Singapore và Malaysia Việt Nam có thể học hỏi. Bài viết tìm hiểu quá trình thực thi thể chế hành chính, kinh tế và chính trị xã hội ở Singapore cũng như đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong quá trình cải cách thể chế nhằm phát triển đất nước.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 4.19-B1 Kng dong bo the che Singapore.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.