Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54178
Title: Ý nghĩa lịch sử và bài học thực tiễn của cách mạng tháng mười Nga với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Authors: Lê Huy Vịnh
Keywords: Cách mạng tháng Mười Nga
Ý nghĩa lịch sử
Bài học thực tiễn
Xã hội chủ nghĩa
Nhà nước pháp quyền
Cách mạng
Description: Một thế kỷ đã trôi qua, ngày 17/11/1917 (tức ngày 25/10/1917, theo lịch Nga), Cách mạng Tháng Mười Nga thẳng lợi và sự ra đời của Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức. vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Abstract: Một thế kỷ đã trôi qua, ngày 17/11/1917 (tức ngày 25/10/1917, theo lịch Nga), Cách mạng Tháng Mười Nga thẳng lợi và sự ra đời của Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức. vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 83020045047364922982881279077571483542.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.