Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54377
Title: Universal Mill List: A Standardized Methodology for Creating a Global Database of Palm Oil Mills
Other Titles: Danh sách nhà máy toàn thế giới: Một phương pháp chuẩn hóa để tạo cơ sở dữ liệu về các nhà máy dầu cọ
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Standardized methodology
Phương pháp chuẩn hóa
Palm oil mills
Nhà máy dầu cọ
Abstract: Danh sách này cung cấp một phương pháp có thể nhân rộng và tiêu chuẩn hóa để xác định và theo dõi các nhà máy trên toàn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2020-03
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-mills
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/universal-mill-list-standardized-methodology-creating-global-database-palm-oil-mills
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.