Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54695
Title: Việc làm tương lai và định hình chiến lược con người trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Việc làm tương lai
Chiến lược con người
Việc làm
Abstract: Dự báo tương lai của việc làm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các yêu cầu, những thay đổi đối với lực lượng lao động này trong tương lai.
Issue Date: 2020-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 50 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học công nghệ kinh tế, số 1 tháng 2/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.