Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54753
Title: Góp ý Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Dự thảo
Abstract: Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 15 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.