Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54865
Title: Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Authors: Nguyễn Cảnh Hợp
Keywords: Góp ý
Sửa đổi
Bổ sung
Hành chính
Vi phạm hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính
2012
Abstract: Bài viết này phân tích, chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06 (406), tháng 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.