Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54884
Title: Luật Quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore
Authors: Trần Thu Hương (biên dịch)
Keywords: Luật
Quản lý
Bảo vệ môi trường
Nước Cộng hòa Singapore
Singapore
Môi trường
Abstract: Luật quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore (Đạo luật số 9 năm 1999) gồm 13 phần, 78 điều; kèm theo 3 phụ lục và Lịch sử pháp lý Đạo luật quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 94A).
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 136 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử của Chính phủ Xinh-ga-po (eGazette): http://www.egazette.com.sg/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.