Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55254
Title: Hoàn thiện khung pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Trần Thị Thanh Thu
Keywords: Tự chủ
Độc lập, tự chủ
Hội nhập quốc tế
Abstract: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, quán triệt thực hiện. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế độc lập, tự chủ cần có khả năng tận dụng được tối ưu các nguồn lực bên ngoài và bên trong cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời có khả năng ứng phó một cách hiệu quả với những biến động của thị trường khu vực và thế giới. Hội nhập vừa tạo ra cơ hội và thách thức cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết này đề cập định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam và ý nghĩa của việc hoàn thiện khung pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.