Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55294
Title: Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Authors: UNDP Việt Nam, Ủy ban Dân tộc
Keywords: Dân tộc thiểu số
Nguồn nhân lực
Cơ cấu kinh tế
Nhu cầu lao động
Chính sách giảm nghèo
Description: Nghiên cứu hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện nay vùng dân tộc và miền núi. Xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015 và 2020. Đề xuất các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi
Issue Date: 2010-11
Format: pdf
Extent: 61 tr.
Source: http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • d40b1957-47a9-437d-966a-d64f30469e7f.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.