Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55377
Title: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ngành rau quả Việt Nam
Keywords: Hiệp định
Đối tác toàn diện
Ngành rau quả
Thái Bình Dương
Rau quả
Việt Nam
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) và Ngành Rau quả Việt Nam đã đưa ra các cam kết CPTPP liên quan tới ngành rau quả Việt Nam; từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành rau quả Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP
Issue Date: 2019-11
Type: Sách
Extent: 64 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-vcci-cptpp-rau-qua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.