Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55554
Title: Công tác tuyên truyền, cổ động trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - Ý nghĩa trong hoạt động công tác tuyên giáo hiện nay.
Authors: Nguyễn Minh Cường
Keywords: Công tác tuyên truyền
Cổ đông
Tổng tiến công
Mùa xuân 1975
Công tác tuyên giáo
Abstract: Cùng với sự góp sức tổng lực của cả dân tộc, cùa nhiều lực lượng, binh chủng, công tác tuyên truyền cổ động đã góp phần đặc biệt quan trọng làm nền thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Những kinh nghiệm tuyên truyền, cổ động đầy sáng tạo trong điều kiện chiến tranh ác liệt vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, cần được tiếp tục kế thừa và phát huy.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 291 (4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.