Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56906
Title: Lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyền
Authors: Nguyễn Thanh Tuấn
Keywords: Con người
Trung tâm
Quyền con người
Dân chủ
Pháp quyền
Abstract: Ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của C.Mác về con người, quyền con người, phát triển con người diện để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người và phát triển con người toàn diện gắn với thực hành dân chủ, pháp quyền nhằm giữ gìn, phát huy pháp chế, kỷ cương xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.