Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57404
Title: An ninh môi trường từ tiếp cận an ninh phi truyền thống
Authors: Trần Vinh Quang
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
An ninh phi truyền thống
Abstract: Bài viết trình bày cơ sở lý luận liên quan đến an ninh môi trường, an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; an ninh môi trường từ tiếp cận an ninh phi truyền thống.
Issue Date: 2019
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.