Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58023
Title: Khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Hà Thanh
Keywords: Khởi kiện dân sự
Thu hồi tài sản
Tham nhũng
Kinh nghiệm quốc tế
Việt Nam
Abstract: Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi tài sản tham nhũng, bài viết này trình bày phương thức thu hồi tài sản dựa trên quy trình khởi kiện dân sự theo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.