Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58043
Title: Chế định Viện công tố theo quy định của nước Cộng hòa Pháp - Một vài kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thương Huyền
Keywords: Chế định
Viện Công tố
Cộng hòa Pháp
Công tố
Việt Nam
Viện Công tố Pháp
Abstract: Bảo vệ pháp luật là mục tiêu cơ bản của các quốc gia trên thế giới. Trong đó, vai trò quan trọng thuộc về cơ quan công tố. Nghiên cứu pháp luật các nước cho thấy dù cơ cấu tổ chức, vị trí khác nhau nhưng pháp luật đều ghi nhận bảo vệ pháp luật là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát/công tố. Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Viện Công tố Pháp. Việt Nam là một quốc gia có hệ thống pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng của Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên chỉ chế định công tố của Pháp sẽ đem lại nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam, trong quá trình, phát triển và hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân dân.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Che dinh vien Cong to_Phap_Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.