Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58408
Title: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Phạm Phú Thái
Keywords: Giải pháp hoàn thiện
Quản lý nhà nước
Nợ xấu
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá vai trò của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong quản lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về thực trạng nợ xấu và quản lý của NHNN đối với nợ xấu của hệ thống NHNN Việt Nam, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp đối với NHNN. Nhóm giải pháp tập trung vào 4 vấn đề: (1) Môi trường pháp lý về hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu của NHNN, (2) Tổ chức thực hiện quản lý của NHNN đối với nợ xấu của hệ thống NHNN Việt Nam, (3) kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng và nợ xấu của các NHNN, và (4) xử lý vi phạm của NHNN khi có nợ xấu vượt ngưỡng trong hoạt động tín dụng.
Issue Date: 2020-06-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương, ngày 05/06/2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.