Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58442
Title: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU: Những động lực và kỳ vọng mới
Authors: Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam
Eu
Hiệp định bảo hộ đầu tư
Động lực
Kỳ vọng
Abstract: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU sẽ có hiệu lực khi được Quốc hội Việt Nam và EP phê chuẩn, trong khi hiệp định EVIPA cần được Quốc hội Việt Nam, EP và Nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn. Quyết định của EP đã “bật đèn xanh” cho việc thực thi hiệp định EVFTA và tạo tiền đề để các Nghị viện quốc gia thành viên EU xem xét, phê chuẩn EVIPA thời gian tới. Bài viết này bàn về những cơ hội, thách thức và nhiệm vụ mới từ việc thực hiện hai Hiệp định này đối với Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.