Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58509
Title: Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0
Authors: Trần Văn Thiện
Keywords: Tri thức
Công nghiệp 4.0
Thông tin
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Đất nước
Abstract: Bài viết trình bày định nghĩa cách mạng công nghiệp 4.0, làm rõ sự hình thành và phát triển của quá trình từ cách mạng khoa học kỹ thuật, kinh tế tri thức, xã hội thông tin đến cách cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xác định nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Issue Date: 2019-06-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.