Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61928
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: những rào cản và giải pháp khắc phục
Authors: Nguyễn Thị Miền
Keywords: Nông nghiệp
Công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao
Abstract: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là xu hướng tất yếu, đã và đang tạo ra động lực mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, phát triển NNCNC ở nước ta vẫn còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ để ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
Issue Date: 2018-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 4 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.18.Phat trien cong nghe cao_rao can_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.