Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64966
Title: Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao: Cần chú trọng tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa - xã hội
Authors: Trần Hữu Sơn
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Nông thôn mới
Nông thôn mới ở vùng cao
Tính đặc thù
Abstract: Hiện nay, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở vùng cao nước ta gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương chưa xây dựng được mô hình phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vùng cao có đặc điểm đặc thù về địa hình, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tính đặc thù này đòi hỏi phải có những nghiên cứu khoa học về việc xây dựng tiêu chí, cũng như các chính sách, bước đi và cách làm phù hợp, để công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công, góp phần xóa bỏ khoảng cách giữa vùng cao và các vùng, miền khác trong cả nước. Bài viết trình bày bất cập về các tiêu chí nông thôn mới ở vùng cao và việc bổ sung một số yếu tố đặc thù vùng cao vào hệ thống tiêu chí nông thôn mới.
Issue Date: 2017-01-23
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.