Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64973
Title: Xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế
Authors: Mai Hải Oanh
Keywords: Xây dựng văn hóa
Phát triển kinh tế
Văn hóa với phát triển kinh tế
Abstract: Trong chiến lược phát triển toàn diện đất nước Đảng ta đã nhiều lần khẳng định không thể hình dung đầy đủ vai trò to lớn của văn hóa nếu không tìm hiểu mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa văn hóa và kinh tế. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế. Bài viết trình bày yêu cầu của xây dựng văn hóa và phát triển kinh tế trong thời kỳ phát;triển mới của đất nước; đặc điểm của mối quan hệ giữa xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế và việc xúc tiến sự phát triển hài hòa giữa văn hóa và kinh tế ở nước ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Issue Date: 2016-11-23
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 395,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.