Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65016
Title: Các Bộ trưởng - Thành viên Chính phủ đánh giá về cải cách hành chính trong năm 2017
Authors: Hồng Ngọc
Keywords: Bộ trưởng
Thành viên Chính phủ
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính trong năm 2017
Abstract: Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra phương châm hành động cho năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định một trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành: Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đầu Xuân mới, các Bộ trưởng - Thành viên Chính phủ đã đánh giá về cải cách hành chính của bộ, ngành mình phụ trách trong năm 2017. Bài viết trình bày ý kiến của các đồng chí Bộ, Thứ trưởng: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.
Issue Date: 2018-02-19
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.