Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65219
Title: Doanh nghiệp xã hội trong việc hỗ trợ người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng - Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Lan Anh
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Người chấp hành xong án phạt tù
Tái hòa nhập cộng đồng
Abstract: Trong những năm gần đây, vấn đề phòng, chống tội phạm hình sự thông qua các thiết chế thuộc phạm trù kiểm soát xã hội đang thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học hình sự, nhà xã hội học ở Việt Nam. Việc giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất của kiếm soát xã hội nhằm phòng, chống tội phạm tái phạm. Doanh nghiệp xã hội – một loại hình doanh nghiệp đã khá phổ biến ở một số nước trên thế giới, điển hình là nước Anh về những đóng góp cho xã hội và cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm người đã chấp hành xong án phạt tù. Đây là triển vọng cho việc kiểm soát xã hội, phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết để doanh nghiệp xã hội có thể thực hiện tốt trọng trách này.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.