Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65224
Title: Pháp luật và các giải pháp của một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền trẻ em trong trường học - những giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Trần Hữu Đức, Nguyễn Anh Hùng
Keywords: Trẻ em
Quyền trẻ em
Trường học
Bảo vệ quyền trẻ em
Abstract: Bài viết nghiên cứu một số nội dung pháp luật của một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ các quyền cho trẻ em trong trường học. Qua đó, bài viết muốn nêu lên một số giá trị gợi mở, tham khảo cho Việt Nam trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ quyền trẻ em trong các trường học.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.