Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65227
Title: Hoàn thiện một số vấn đề pháp lý nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả các quy định về thủ tướng chính phủ trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Nhật Khanh
Keywords: Thủ tướng Chính phủ
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Abstract: Thủ tướng Chính phủ là một chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã có những điểm mới tiến bộ trong việc ghi nhận và mở rộng thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thi hành hiệu quả các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi hoàn thiện các quy định pháp luật về chủ thể này. Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về Thủ tướng Chính phủ và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2019-06-15
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.