Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65383
Title: Phát huy sự tham gia của nhân dân để đại hội đảng bộ các cấp thành công
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Đại hội
Đại hội đảng bộ các cấp
Đại hội đảng bộ
Abstract: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.
Issue Date: 2015-07-14
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.