Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65654
Title: Nhận diện và phê phán quan điểm sai trái về bẩu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Keywords: Nhận diện
Phê phán
Quan điểm sai trái
Bầu cử đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân các cấp
Abstract: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ta với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, xảo quyệt. Vì thế, cần nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động nhận diện kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động phá hoại bầu cử.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.