Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67060
Title: Phát triển bền vững các “đặc khu thiên nhiên” vùng biển
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Bền vững
Phát triển bền vững
Đặc khu
Đặc khu thiên nhiên
Vùng biển
Abstract: Hệ thống “đặc khu thiên nhiên” bao gồm các khu vực có một số danh hiệu thiên nhiên cấp quốc gia và quốc tế đang có tại các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và là tiềm năng mạnh mẽ để phát triển kinh tế. Bài viết đã hệ thống hóa các “đặc khu thiên nhiên", phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các đặc khu và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực này.
Issue Date: 2018-01-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.