Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67786
Title: Ảnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Đinh Phi Hổ, Ngô Quang Thành
Keywords: Biến đổi khí hậu
Thích ứng
Thu nhập nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu; kết quả phân tích và thảo luận; kết luận và gợi ý chính sách của ảnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long.
Issue Date: 2015-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 221 tháng 11 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.