Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67928
Title: Tầm quan trọng của Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982 đối với giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực biển đông hiện nay
Authors: Trần Ngọc Giáp
Keywords: Biển Đông
Sự tuân thủ
Công ước của Liên Hợp quốc
Luật Biển quốc tế năm 1982
Abstract: Biển đảo luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại, nhất là quốc gia ven biển trên các phương diện như kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Thế kỷ XXI - thế kỷ của biển và đại dương, nhưng thế giới lại đang chứng kiến sự tranh chấp chủ quyền về biển đảo ngày càng gay gắt hơn ở một số khu vực. Nằm trong bối cảnh chung đó, tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp và trở thành điểm nóng trong khu vực, với sự tham gia của nhiều bên tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Để Biển Đông trở thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, đòi hỏi các chấp phải tuân thủ những nguyên tắc của luật pháp quốc tế và quy định của luật biển quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982.
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.