Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68125
Title: Những biến động chính trị - xã hội với vấn đề dân tộc của thế giới hiện nay
Authors: Trần Hậu
Keywords: Biến động chính trị - xã hội
Chính trị - xã hội
Dân tộc
Vấn đề dân tộc của thế giới
Abstract: Nghiên cứu vấn đề dân tộc trong thế giới đương đại không thể tách rời với nghiên cứu những biến động chính trị - xã hội đang diễn ra trong đời sống quốc tế, với phân tích, nhận rõ bản chất của những biến động đó.
Issue Date: 2018-07-20
Type: Bài trích
Extent: 08 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.