Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68970
Title: Công văn số 40/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Authors: Bộ Tài nguyên và môi trường
Keywords: 40/BC-BTNMT
Quỹ Môi trường Việt Nam
Cơ cấu tổ chức
Cơ chế hoạt động
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin số liệu về: 1.Tổ chức quản lý quỹ (Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành; Chế độ tiền lương, thưởng, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi); 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ giai đoạn 2016-2020 (Nguồn vốn cho các hoạt động của Quỹ; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, sử dụng các nguồn vốn; Đánh giá về hoạt động của Quỹ); 3. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển Quỹ trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-06-16
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_BC- Quy bao ve moi truong 2016-2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 762,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.