Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69109
Title: Quản trị tốt Tòa án Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số - giải pháp phòng, chống tham nhũng
Authors: Phí Thành Chung
Keywords: Tòa án
Công nghệ số
Phòng, chống tham nhũng
Abstract: Kỷ nguyên công nghệ số tác động mạnh mẽ đến quản trị tốt quốc gia, trong đó có quản trị Tòa án đối với phòng, chống tham nhũng. Trước thách thức của kỷ nguyên công nghệ số, quản trị Tòa án ở Việt Nam cũng cần đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ những tác động và đưa ra một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản trị Tòa án trong kỹ nguyên công nghệ số ở Việt Nam.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 24 kỳ II tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.