Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69631
Title: Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện mới.
Authors: Nguyễn Quang Thuấn
Keywords: Tích tụ ruộng đất
Tập trung đất đai
Phát triển nông nghiệp
Sở hữu
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế về tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp; Kinh nghiệm quốc tế về tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp; Một số vấn đề chính sách
Issue Date: 2020-03-06
Type: Bài trích
Extent: 16 tr, pdf
Method: Tạp chí Xã hội học, số 4 (140), 2017
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xã hội học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.