Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69632
Title: Tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Đặng Kim Sơn
Keywords: Chính sách đất đai
Tích tụ ruộng đất
Đổi mới
Hộ tiểu nông
Hợp tác xã
Nông nghiệp
Nông dân
Abstract: Bài viết trình bày lịch sử và chính sách, hiện trạng và thách thức, kiến nghị chính sách đất đai. tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp và trong quá trình phát triển để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích của hộ nông dân với lợi thế quy mô sản xuất lớn của hợp tác xã, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội chung
Issue Date: 2017-12-06
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Viện xã hội học
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện xã hội học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.