Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69909
Title: Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng
Authors: Nguyễn Thị Quế Anh
Keywords: Quản trị Nhà nước
Việt Nam
Phòng chống tham nhũng
364.1323 C101l
Abstract: Cuốn sách gồm một số bài viết, tham luận về các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các bài viết thảo luận, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những yếu tố hợp lý của các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận mới về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thể giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 664 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.