Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71442
Title: Tác động của cải cách chính sách nông nghiệp chung năm 2003 đối với các nước EU
Authors: Trần Thị Thanh Huyền
Keywords: Chính sách nông nghiệp
Cải cách chính sách
Nông nghiệp
EU
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề như: Vài nét về Chính sách Nông nghiệp chung; Tác động của Chương trình cải cách CAP năm 2003 đối với các nước EU; Thu nhập từ nông nghiệp
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 08 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 08 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.