Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71510
Title: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai
Authors: Lưu Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiền
Keywords: Lao động
Lao động nữ
Mang thai
Lao động nữ mang thai
Abstract: Trong bài viết, tác giả phân tích quyền lợi của lao động nữ mang thai theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội. Qua việc đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành, tác giả bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.
Issue Date: 2019-01-28
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.