Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72083
Title: Những vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
Authors: Bùi Thị Quỳnh Thơ
Keywords: Liên kết vùng
Phát triển bền vững du lịch
Vùng Bắc Trung Bộ
Abstract: Đề tài được trình bày trong 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch; Chương 2. Thực trạng về pháp lý và thực tiễn thực hiện liên kết vùng phát triển bền vững du lịch các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch.
Issue Date: 2020
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 193 tr, pdf
Method: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.