Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72921
Title: Văn hóa Trung Quốc năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011
Authors: Trần Thị Thủy
Keywords: Trung Quốc
Văn hóa
Văn hóa Trung Quốc
Abstract: Bài viết phân tích thành tựu nổi bật trong phát triển văn hóa Trung Quốc năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(116) – 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.