Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72932
Title: Việt Nam và Biển Đông hiện trạng và khuynh hướng
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Biển Đông
An ninh
Xung đột
Abstract: Bài viết nhận định vấn đề an ninh, xung đột tại Biển Đông (sau này: vấn đề Biển Đông) trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây không thể được giải quyết nếu thiếu sự cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nỗ lực chung của tất cả các nước có lợi ích liên quan.
Issue Date: 2014-07-31
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.