Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73765
Title: Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực trạng và các đề xuất, kiến nghị
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Bạc Liêu
328.597 K600y
Abstract: Bài viết đưa ra 3 điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND. Thứ nhất là, cần phải có sự đổi mới về cơ cấu, chất lượng Đại biểu, nhất là Đại biểu chuyên trách. Thứ hai là, cần thực hiện tốt cơ chế phân cấp quyền lực, tạo điều kiện để HĐND hoạt động thực chất, thực quyền không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 193-196; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.