Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73765
Title: Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các chỉ tiêu cần cải thiện
Authors: Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Minh Thảo
Keywords: Môi trường kinh doanh
Kinh doanh
Cạnh tranh
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu. Từ đó, nhận diện vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-01
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 65-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.