Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73786
Title: Kết quả hoạt động của Ban Công tác HĐND xã; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm
Authors: Thường trực HĐND xã Quỳnh Ngọc, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Ban Hội đồng nhân dân cấp cấp xã
Thái Bình
328.597 K600y
Abstract: Bài viết đề cập đến kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trước khỉ thành lập Ban và Ban Công tác HĐND xã. Đưa ra một số bài học kinh nghiệm như cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND xã;...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 209-214; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.