Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73798
Title: Phân tích biến động năng suất lao động và ảnh hưởng của năng suất lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006 – 2013
Authors: Tăng Văn Khiên, Đặng Văn Lương
Keywords: Lao động
Năng suất lao động
Tăng năng suất lao động
Chất lượng tăng trưởng
Abstract: Bài viết xác định vai trò đóng góp của các nhân tố năng suất lao động và lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006 - 2013 và bình quân năm các thời kỳ: 2006 - 2010; 2011 - 2013 và 2016 - 2013.
Issue Date: 2015-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 70-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.